vragen? [email protected]

Algemene voorwaarden

Art.1 ALGEMEEN

Pand Zestien

Merenwegel 2
9140 Elversele
België

BTW-nr: BE 0637728181

IBAN: BE 14652844171783

BIC: BBRUBEBB

Door zijn bestelling aanvaardt de koper de huidige algemene verkoopsvoorwaarden als bindend.

Art.2 PRIJZEN

Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en dan gelden ze voor ten hoogste één maand. Alle verstrekte prijzen en gegevens die geen deel uitmaken van een wederzijds bindende overeenkomst zijn richting aangevend. Alle prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Eventuele verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld. Alle aanbiedingen van Pand Zestien zijn vrijblijvend en Pand Zestien behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

Art.3 BESTELLINGEN

Elke bestelling bindt de koper onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden zonder onze toestemming. Het contract wordt enkel afgesloten na het aanvaarden van de bestelling onzerzijds. 

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiertoe volstaan.

Wij besteden veel zorg aan de omschrijvingen van de artikelen, de vermelde prijzen, de kleuren en eigenschappen. De weergave van de kleuren op een computerscherm of print kan afwijken van de werkelijke kleur. Wij kunnen niet aansprakelijke gesteld worden voor enige afwijking in kleur, omschrijving of afwijking van de prijs. Indien er zich toch een vergissing zou voordoen, zullen wij u daar eerst van op de hoogte stellen. U zal dan de juiste gegevens ontvangen.

Art.4 LEVERING

Alle door ons opgegeven leveringsdata worden ter informatie meegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de koper zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Elke eventuele vertraging van onzentwege kan geen reden zijn voor de ontbinding van de overeenkomst. 

Wij doen beroep op een transportbedrijf om uw pakket te verzenden. In de meeste gevallen Bpost. Pand Zestien is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij Bpost, overmacht, stakingen of onvoorziene omstandigheden. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen. In ieder geval gebeurt het transport op risico van de koper ongeacht de eventueel overeengekomen leveringsvoorwaarden. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens en afleverdetails. Bij het niet ontvangen of verloren gaan van het pakket omwille van foute adresgegevens is Pand Zestien niet aansprakelijk.

Wij voorzien voldoende voorraad, maar toch kan het voorkomen dat een product niet meer geheel leverbaar is. Sommige producten worden uit collectie genomen of wijken af qua kleur en vorm. Wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Art.5 BETALING

Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de ontvangst ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in. Na het verstrijken van deze termijn zal elk protest als laattijdig worden afgewezen. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn al onze facturen contant betaalbaar en dit op onze maatschappelijke zetel. Overschrijvingen gebeuren steeds naar volgende bankrekening: IBAN: BE 14652844171783 (ING België).

Niet tijdig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een rente geven van minimum 1 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige. 

Tevens zal, bij gebreke aan betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15 % met een minimum van € 25 en een maximum van € 1.500 ten titel van conventionele schadevergoeding. Deze forfaitaire schadeloosstelling belet geenszins dat wij een hogere schadevergoeding kunnen eisen als wij het bewijs leveren dat de opgelopen schade deze forfaitaire schade overschrijdt.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn eveneens voor de rekening van de klant. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art.6 TERUGZENDING

Wij proberen steeds goede kwalitatieve producten af te leveren. Indien de goederen toch niet aan uw verwachting voldoen dan kan u deze binnen 14 dagen volgens het herroepingsrecht retour sturen na bevestiging van de retour door Pand Zestien. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder Pand Zestien hierover eerst te informeren. De terugzending schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op. Bij terugzending vallen de transportkosten ten laste van de koper.

De koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de aangekochte producten en verpakking. De koper mag de producten slechts uitpakken en bekijken tot zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product aan zijn wensen voldoet. Indien het herroepingsrecht wordt gebruikt, zal de koper het product ongebruikt met alle geleverde accessoires en opties in de originele verpakking inclusief labels retourneren aan Pand Zestien. Bestellingen op maat, pakketten en artikelen die eenvoudig te kopiëren zijn worden uitgesloten van herroepingsrecht. Onder dit laatste verstaat men artikelen zoals magazines, tijdschriften, boeken, diy pakketten met patronen en breipatronen.

De goederen worden bij ontvangst gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid. Deze goederen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn in de originele verpakking. Bollen mogen niet afwijken van gewicht, vorm, kwaliteit of kleur tegenover het originele product. Pand Zestien behoudt zich het recht om de geretourneerde artikelen te weigeren of slechts gedeeltelijk over te gaan tot terugbetaling van het reeds betaalde bedrag indien niet voldaan is aan bovenstaande voorwaarden. Indien uw bestelling na terugzending minder bedraagt dan de gestelde grens voor franco verzending, brengen wij de verzendkosten alsnog in rekening. Terugbetalingen gebeuren binnen de wettelijke termijn.

Art.7 GARANTIE

De koper heeft een garantietermijn van twee jaar, ingaand vanaf de datum van aankoop en mits voorlegging van het originele aankoopbewijs. De garantie is niet van toepassing op schade als gevolg van oneigenlijk gebruik of slijtage. Op defecten of gebreken die al bekend zijn op het moment van aankoop geldt geen garantie. De transportkosten vallen ten laste van de koper.

Art.8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen, zelfs indien ze bewerkt werden door de koper, blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de hoofdsom niet volledig heeft betaald. De betaalde voorschotten blijven de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Eens de goederen geleverd draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Zonder medewerking van de verkoper is de koper niet bevoegd de geleverde en eventueel verder verwerkte goederen die nog niet volledig betaald zijn in eigendom over te dragen of aan derden enig zekerheidsrecht te verschaffen.

Art.9 AANSPRAKELIJKHEID

Elke aansprakelijkheid van Pand Zestien voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Pand Zestien aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of ongevallen voortvloeiend uit het gebruik en verwerking van producten aangekocht via Pand Zestien. Alle producten zijn uitsluitend bestemd voor decoratief gebruik.

Productbeschrijvingen zijn informatief en promotioneel. Deze impliceren geen gebruiksaanwijzingen noch veiligheidsrichtlijnen.

Voor de hosting van ons digitaal platform doen wij beroep op Lightspeed. Pand Zestien aanvaardt geen aansprakelijkheid door vergissingen of fouten voortvloeiend uit een slechte werking veroorzaakt door Lightspeed.

Art.10 PRIVACY

Wij vinden je privacy belangrijk en hechten grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens tijdens het verzamelen. Je gegevens worden op een veilige manier verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en ons Privacybeleid. Het privacybeleid van Pand Zestien is openbaar te consulteren via onze website of ten alle tijde op te vragen.

Art.11 TOEPASSELIJK RECHT

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken in de regio Kortrijk.